.
يكشنبه 29 بهمن 1396.
امروز
الأحد 3 جماد ثاني 1439.
مطابق با
Feb 18 2018.
و میلادی

معرفی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر قدس 96


در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر قدس مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر قدس به شرح زير مي باشد:
1 خانم ليلا آجورلو مشهور به آجرلو فرزند على اکبر كد نامزد 124
- 2 آقاي صادق احتشامي فرزند علي اصغر كد نامزد 125
- 3 آقاي ابوطالب آذربرا فرزند محمد كد نامزد 126
- 4 آقاي وحيد اسحاقي فرزند صفرعلي كد نامزد 127
- 5 آقاي محمد اسكندري ملامحله فرزند على كد نامزد 128
- 6 خانم رقيه اصغري فرزند ابراهيم كد نامزد 129
- 7 آقاي علي افتخاري فرزند احمد كد نامزد 141
- 8 خانم زهرا افشار فرزند حسين كد نامزد 142
- 9 آقاي علي آقاياري كلور مشهور به على ياری - عارف فرزند آقايار كد نامزد 145
- 10 آقاي ميلاد اكبري فرزند مجتبي كد نامزد 147
- 11 آقاي محمد اميرآبادي زاده فرزند عليرضا كد نامزد 148
- 12 آقاي محمد انصاري چشمه مشهور به دکتر انصاری فرزند على اکبر كد نامزد 149
- 13 آقاي ميثم آهنگي فرزند حبيب اله كد نامزد 151
- 14 آقاي مهدي آهني فرزند ايوب كد نامزد 152
- 15 آقاي مهدي اوجي فرزند ولى الله كد نامزد 154
- 16 آقاي شهرام آور فرزند نظرعلي كد نامزد 156
- 17 آقاي جواد باقرزاده فرزند ابراهيم كد نامزد 157
- 18 خانم شيرين بوالحسني فرزند حشمت اله كد نامزد 159
- 19 آقاي ابوالفضل پورهاشمي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 161
- 20 آقاي حكيم پيرنياعنبران فرزند ميرزابابا كد نامزد 162
- 21 آقاي نورمحمد تمرازي فرزند محمد رحيم كد نامزد 164
- 22 خانم شهناز ثابتي كهنموئي فرزند حسن كد نامزد 165
- 23 خانم معصومه جباري فرزند هاشم كد نامزد 167
- 24 آقاي جلال جعفري قلي درق فرزند يعقوب كد نامزد 168
- 25 آقاي محسن جمالي فشي فرزند محمد نبى كد نامزد 169
- 26 آقاي سيدمحمد جوادپوركلور فرزند سيد جواد كد نامزد 171
- 27 آقاي سيدامير جولائي مشهور به مهران فرزند سيدمحمود كد نامزد 174
- 28 آقاي حسين چناقڃي مشهور به چناقڃى اصناف (مهر) فرزند مسلم على كد نامزد 175
- 29 خانم فرزانه چهاردولي فرزند گلمراد كد نامزد 176
- 30 آقاي حسن چيوائي مشهور به چيبائى فرزند على مخمد كد نامزد 178
- 31 خانم زهرا حسيني مشهور به حسينى فرزند حسين كد نامزد 179
- 32 آقاي سيدمسعود حسيني فرزند سيد احمد كد نامزد 181
- 33 آقاي سيدرامين حسيني فرهمند فرزند سيد مجتبى كد نامزد 182
- 34 آقاي سيدغلام حيدري فرزند سيدابوالحسن كد نامزد 184
- 35 آقاي منصور حيدري قرجه قيائي مشهور به مهندس حيدری فرزند اميدعلي كد نامزد 185
- 36 آقاي سعيد خاجوند فرزند خدابخش كد نامزد 186
- 37 آقاي مهدي خاني فرزند عنايت الله كد نامزد 187
- 38 آقاي محمود خاني خليل آباد فرزند محمد كد نامزد 189
- 39 آقاي روح اله خدائي سارخانلو فرزند رسول كد نامزد 191
- 40 آقاي احمد خراساني فرزند امام قلي كد نامزد 192
- 41 آقاي بهزاد خسروي قوشه بلاغ فرزند فهم اله كد نامزد 196
- 42 آقاي مقداد خوانساري مشهور به بهمن فرزند صفدر كد نامزد 197
- 43 خانم سميه درمنداباتري فرزند کاسعلى كد نامزد 198
- 44 آقاي جعفر دستاني قزلجه فرزند حافظعلي كد نامزد 212
- 45 آقاي مجيد رجبي فرزند محمد رضا كد نامزد 214
- 46 آقاي تورج رحيمي پناه فرزند ايرج كد نامزد 215
- 47 خانم بيگم رخشاني فرزند حسن كد نامزد 216
- 48 آقاي مجيد رشيدي فرزند مصطفي كد نامزد 217
- 49 آقاي رسول رضائي فرزند نبى كد نامزد 218
- 50 آقاي عباس رضائي فرزند غيب على كد نامزد 219
- 51 خانم بنفشه رفيعي فرزند مهدی كد نامزد 241
- 52 آقاي علي رمضاني فرزند ناصر كد نامزد 242
- 53 آقاي عليرضا رهبرجوشقاني فرزند على كد نامزد 245
- 54 آقاي محمد روان بخش فرزند مصطفي كد نامزد 246
- 55 خانم آرزو زمزم فرزند محمود كد نامزد 247
- 56 آقاي سيروس زنگنه فرزند محمدخان كد نامزد 248
- 57 آقاي ناصر سربازامام زاده فرزند شهريار كد نامزد 249
- 58 آقاي علي اكبر سروري مشهور به على سروی فرزند ميرزا احمد كد نامزد 251
- 59 خانم نرگس سلطانعلي پور فرزند هدايت اله كد نامزد 252
- 60 آقاي فرشاد سهيلي فرزند حاجيمراد كد نامزد 254
- 61 آقاي سيدمحسن سيدعليخاني فرزند سيدحسين كد نامزد 256
- 62 آقاي بيژن شكري فرزند براتعلى كد نامزد 258
- 63 آقاي مسعود شكري فرزند صفر كد نامزد 259
- 64 آقاي بهروز شمس فرزند فريدون كد نامزد 261
- 65 آقاي مجيد شهبازي فرزند قربان كد نامزد 262
- 66 آقاي بهمن شهگلي فرزند نوراله كد نامزد 264
- 67 آقاي مازيار صائميان فرزند علي اكبر كد نامزد 265
- 68 آقاي امير صادقي دولتخانه مشهور به کرمانج - صادقى فرزند محمد يوسف كد نامزد 267
- 69 آقاي علي صالحي فرزند چراغعلى كد نامزد 268
- 70 آقاي عباس صدقي چوكانلو فرزند قربانعلى كد نامزد 271
- 71 آقاي محمد صمدي فرزند آزاد كد نامزد 272
- 72 آقاي هرمز طالبي مشهور به محمد فرزند يعقوب كد نامزد 274
- 73 آقاي يوسف طاهري كويچ فرزند ابوالفضل كد نامزد 275
- 74 آقاي عليرضا عاشوري ديلمي مشهور به محسن فرزند سيروس كد نامزد 276
- 75 آقاي محمدرضا عباسي فرزند على كد نامزد 278
- 76 خانم افسر عبدي ايردموسي فرزند عبد الله كد نامزد 279
- 77 آقاي محمد عرفاني فرزند مهدی كد نامزد 281
- 78 آقاي يعقوب عزيزي فرزند قدير كد نامزد 282
- 79 آقاي محسن عسگري فرزند حاجعلي كد نامزد 284
- 80 آقاي مظفر علمرداني فرزند ناصر كد نامزد 285
- 81 آقاي سيدحسن علوي فرزند محمود كد نامزد 286
- 82 آقاي محمود علي محمدي مشهور به محمدی فرزند محمد كد نامزد 287
- 83 آقاي نقي علي وند فرزند حاتم كد نامزد 289
- 84 آقاي حامد عمراني فرزند حيدرعلي كد نامزد 291
- 85 آقاي علي عموعابديني فرزند حسن كد نامزد 292
- 86 آقاي علي اكبر غيبي فرزند مرتضى كد نامزد 294
- 87 خانم افسانه قارلقي فرزند اله كرم كد نامزد 295
- 88 آقاي وحيد قاهري فرزند فرامرز كد نامزد 296
- 89 آقاي بهروز قديمي فرزند عبدالعلى كد نامزد 297
- 90 خانم فاطمه قراگزلو فرزند محرم على كد نامزد 298
- 91 آقاي احمد قربانزاده فرزند محمد كد نامزد 412
- 92 آقاي مجيد قرباني فرزند عبدل كد نامزد 414
- 93 آقاي ابراهيم قلي زاده نوده فرزند صمد كد نامزد 415
- 94 خانم نرگس كربلائي احمدنژادشيداي لنگرودي مشهور به احمدنژاد فرزند ابوالقاسم كد نامزد 417
- 95 آقاي اميد كريمي فرزند غلامحسن كد نامزد 418
- 96 آقاي حسين كشاورزبهستاني فرزند سلام اله كد نامزد 419
- 97 خانم كبرا كشن فلاح فرزند احمد كد نامزد 421
- 98 آقاي حميدرضا كوزه گر فرزند على كد نامزد 424
- 99 خانم فاطمه كياني نوده فرزند خانگلدي كد نامزد 425
- 100 آقاي اله حسين گرائي فرزند حضرت فقلى كد نامزد 426
- 101 آقاي داود گرجي فرزند رحمت اله كد نامزد 427
- 102 آقاي بهزاد لطفي مشهور به لطفى لو فرزند فضل اله كد نامزد 428
- 103 آقاي حسن مافي فرزند اصغر كد نامزد 451
- 104 آقاي خدابخش محمدزاده پودينه فرزند علي اكبر كد نامزد 452
- 105 آقاي مهدي محمدي فرزند نوروزعلي كد نامزد 454
- 106 آقاي مجيد محمدي كنعان فرزند نجاتعلى كد نامزد 456
- 107 آقاي مسعود محمودي تكانلو فرزند ياور كد نامزد 457
- 108 آقاي علي محمد مرادي چشمه كبودي فرزند محمدرضا كد نامزد 458
- 109 آقاي آرش مرامي فرزند عبدالمحمد كد نامزد 459
- 110 خانم بتول مري موگوئي مشهور به خانم مری فرزند حيات قلى كد نامزد 461
- 111 آقاي رامين مستمند فرزند صبح اله كد نامزد 462
- 112 آقاي قاسم مشرفي فرزند حسينعلي كد نامزد 464
- 113 خانم اكرم مقدم مشهور به فاطمه فرزند محمد كد نامزد 465
- 114 خانم سميه ملكي فرزند اصغر كد نامزد 467
- 115 آقاي حسين مهديخانلو مشهور به مقدم فرزند اسماعيل كد نامزد 468
- 116 آقاي سيدعبداله موسوي گلسفيد فرزند سيد رضا كد نامزد 469
- 117 خانم الهام ميرزائي فرزند ابراهم كد نامزد 471
- 118 آقاي محمد نجفي فرزند اسد كد نامزد 474
- 119 آقاي مهدي نجفي فرزند فضل اله كد نامزد 475
- 120 خانم پروانه نجمي فرزند اسکندر كد نامزد 476
- 121 آقاي بهنام ندرخاني بالسيني فرزند محمد كد نامزد 478
- 122 خانم طاهره نصرتي باغجه جق فرزند سهند على كد نامزد 479
- 123 خانم معصومه نظام زاده فرزند بيوک كد نامزد 481
- 124 آقاي هدايت نهاني فرزند سخاوت كد نامزد 482
- 125 خانم سميه نوروززاده فرزند همتعلى كد نامزد 484
- 126 آقاي حسين نوروزي فرزند علي كد نامزد 485
- 127 آقاي بهزاد هرمزي فرزند داود كد نامزد 487
- 128 خانم منير هرمزي فرزند بهاءالدين كد نامزد 489
- 129 خانم زهرا هرمزي شيخطبقي فرزند قربان كد نامزد 491
- 130 خانم فاطمه هنري فرزند عقيل كد نامزد 492
- 131 آقاي مهدي وثوق نيا فرزند رضا كد نامزد 494
- 132 آقاي حميدرضا وفائي نژاد فرزند عليرضا كد نامزد 495
- 133 آقاي مهدي ولي پور فرزند ابراهيم كد نامزد 496
- 134 آقاي فرهنگ يحيي پورسميعي مشهور به مهندس سميعى-پورسميعى فرزند علي كد نامزد 497
- 135 خانم مهدخت يزدي فرزند علي اكبر كد نامزد 498
- 136 آقاي هاشم يعقوبي فرزند على كد نامزد 512
- 137 خانم اعظم يوسفي فرزند مسيح اله كد نامزد 514
 

پیشرفت وعده های نماینده محترم شهرستان

پیشرفت پروژه های شهر

پیامهای مردمی هفته دوم بهمن96...###...سخنان محمودی شاه نشین و نقد آن توسط یک شهروند قدسی...###...گزارشات شهروندی(چهارشنبه 11-10-96)...###...گزارشات شهروندی(سه شنبه 10-11-96)...###...گزارشات شهروندی(تقاضاهای تعطیلی مدارس)...###...گزارشات برفی شهروندی 9دی 1396...###...نزولات آسمانی و مدیریت بحران در جغرافیای شهرقدس...###...بارش برف سنگین در تهران و مشکلات شهروندان...###...گزارشات برفی شهروندی (7و8 دی 96)...###...گزارشات شهروندی (چهار شنبه 4-11-96)...###...گزارشات شهروندی (سه شنبه 3-11-96)...###...روش ثبت موقعیت شرکت در نقشه گوگل...###...به تکمیل و اصلاح نقشه شهر قدس کمک کنیم+آموزش تصویری...###...گزارشات شهروندی (دوشنبه 2-11-96)...###...گزارشات شهروندی(یکشنبه 1-11-96)...###...جدیدترین قیمت لاستیک خودرو...###...جدیدترین قیمت باطری اتومبیل...###...پنجشنبه و جمعه 28و29 دیماه96...###...گزارشات شهروندی(چهارشنبه 27-10-96)...###...گزارشات شهروندی4(سه شنبه26-10-96)

درصد جوابگویی ادارات شهر به گروه مطالبات مردمی بازتاب قدس

آمار بازدیدسایت

713101
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1222
1444
1222
28675
76372
713101

آی‌پی شما: 54.196.213.0

همراهان هم اکنون بازتاب

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانال بازتاب قدس